قرص لاغری ایزی اسلیم

قرص لاغری ایزی اسلیم محصول اسپانیا کاهش اشتهاکاهش سایزچربی سوز جلوگیری ازتبدیل قنداضافی به چربی خون ساز کاهش دهنده نفخ وورم معده بیشترین تاثیربرچربیهای شکم.پهلو.ران مواداستفاده شده درایزی اسلیم شامل:۱-ال کارنتین:افزایش انرژی وانتقال اسیدهای چرب یعنی استفاده ازچربیهابرای تولیدانرژی ۲-سینترول:ماده ایی مناسب برای کاهش وزن کاهش وزن است که باکاهش…